De aanpak van radicalisme

Share |

In het kader van de strijd tegen het religieuze fanatisme in Brussel stelde de Brusselse regering 275.000 euro ter beschikking aan theatermaker Ismaël Saidi voor het realiseren van een antiradicaliseringsproject dat jongeren op een laagdrempelige en niet-aanstootgevende manier moest overtuigen van het belang van een westerse islam, geschoeid op democratische normen en waarden. Het zou een aanklacht vormen tegen het literalisme, of met andere woorden de verabsolutering van het woord van
God, door moslims te informeren over de context waarin de geschriften tot stand kwamen en hen bewust te maken van het feit dat die hier en nu, gelet op de fundamentele principes van onze open en tolerante samenleving, ook op een hedendaagse en westerse manier kunnen of misschien zelfs moeten worden geïnterpreteerd.

 

Het is al langer dan vandaag bekend dat de letterlijke lezing van heilige geschriften kan leiden tot fundamentalistische gedachten en het radicaliseringsproces kan aanwakkeren of versnellen. Dat Saidi daartegen op zijn manier, namelijk via korte filmpjes, opgenomen in verschillende talen en verspreid via internet, scholen en jeugdhuizen, een tegengewicht wilde bieden en Brusselse jongeren behoeden voor de jihadistische propaganda van ronselaars, is lovenswaardig en moedig. Hij had op die manier een onrechtstreeks gesprek kunnen aanknopen met Brusselse jongeren over de grond van de zaak. Helaas schreef de pers dat Saidi zijn project, naar verluidt als gevolg van diverse doodsbedreigingen aan zijn adres, heeft moeten beëindigen nog vooraleer het helemaal op poten stond. Islamoloog Montasser AIDe'emeh verklaarde dat IS achter de intimidaties zit. Volgens minister Gosuin zou Saidi gezwicht zijn onder druk van bepaalde conservatieve krachten binnen de Moslimexecutieve. Als dat klopt, vereist dat een kordate reactie van iedereen die bevoegd is. We verwachten van de gezagsdragers van het representatieve orgaan van de moslims in België een constructieve houding en we kunnen niet tolereren dat ze het sowieso al moeilijke deradicaliseringswerk dwarsbomen of bemoeilijken. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid
nemen.

 

Terreur en radicalisering aanpakken vereist een veelvoud aan maatregelen en een globaal actieplan. Een van de denksporen is het bestrijden van rekruteringsmechanismen via internet door propaganda te beantwoorden met een tegendiscours, en ervoor te zorgen dat dit discours diegenen bereikt die het meest vatbaar zijn voor een extreem gedachtegoed. Het informeren en bewustmaken van alle betrokken partijen is cruciaal voor de vroegtijdige detectie van probleemgevallen.

 

Daarnaast pleit de Open Vld al langer voor een onderzoek naar manieren om het draagvlak voor een Belgische of Europese islam te vergroten. Een dergelijke islam verzoent de geloofsovertuiging met onze waarden en normen. Het is aan de overheid om de progressieve strekking in de islam te faciliteren. Mijnheer de minister-president, hoe moet het nu verder met het project? Voert de regering gesprekken met andere organisaties? Wordt het filmpjesproject afgevoerd? Wat gebeurt er dan met de toegekende subsidies? Hoe werd de subsidieaanvraag destijds verantwoord en op basis van welke voorwaarden heeft de regering kredieten toegekend? Hoe paste het project van Saidi in een globaal antiradicaliseringplan?

 

Naar verluidt zou een deel van het subsidiegeld worden gebruikt voor de opleiding van experts die de moderne interpretatie van de Koran vorm moeten helpen geven. Hoe ziet u dat concreet? Welke stappen hebt u reeds ondernomen? Hebt u al overlegd met de Moslimexecutieve? Is er een tijdschema? Hebt u al vergaderd met de andere regeringen om elkaars ervaringen te delen en het beleid van de verschillende regeringen op elkaar af te stemmen? Hoe staat het met de andere deradicaliseringsprojecten? Heeft de regering al maatregelen genomen ter preventie van radicalisering?  

 

René COPPENS

Trefwoorden:

Gebruikerslogin